Phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội thành tổ chức tự chủ, ổn định lâu dài

19:41' - 21/12/2020
BNEWS Định hướng xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2021-2030 là phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài.

Đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ; tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần.
Đây là một trong những nội dung được khẳng định tại "Hội nghị tổng kết chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2011-2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" do Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức chiều ngày 21/12.
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng cho biết, mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2021-2030 là tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Cùng với đó, nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển theo hướng tự chủ, ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước cho các đối tượng chính sách theo quy định.
Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia được phê duyệt, Ngân hàng Chính sách Xã hội xây dựng mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2020-2030 với dự kiến tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bình quân hàng năm khoảng 10%.

Đồng thời, cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, tự chủ; trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo lộ trình đến năm 2025 đạt 40%/tổng nguồn vốn, tiến tới đến năm 2030 đạt 50%/tổng nguồn vốn.
Nguồn lực cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội được tổng hợp vào vốn đầu tư công trung hạn theo Luật ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công; đẩy mạnh nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm 15%/tổng nguồn vốn.

Cùng đó, tăng nguồn vốn huy động; trong đó, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đến năm 2025 chiếm 25%/tổng nguồn vốn, tiến tới đến năm 2030 chiếm từ 30%/tổng nguồn vốn.

Thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng do các địa phương, các tổ chức, đơn vị ủy thác vốn. Đảm bảo 100% đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát huy hiệu quả theo mục tiêu các chương trình tín dụng.
Ngày 10/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này, đồng thời tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2020.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Bà Nguyễn Thị Hồng cũng khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước.
Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của Ngân hàng Chính sách Xã hội là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.
Kết quả từ việc thực hiện theo đúng phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”, “Trung ương và địa phương cùng làm” đã làm tăng quy mô tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội gấp 2,6 lần, từ 90.400 tỷ đồng năm 2010 lên 233.661 tỷ đồng sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt bình quân 10%/năm.
Phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn từ năm 2014 với việc Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng các tổ chức này ký kết lại đã gắn kết chặt chẽ 4 nhà là: “ngân hàng; chính quyền; tổ chức chính trị - xã hội; tổ tiết kiệm và vay vốn” chung tay giúp người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đang phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia quản lý 224.344 tỷ đồng, chiếm 99,5%/tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội.
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng cho biết, giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân khoảng 10%/năm. Quy mô tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng gấp 2,5 lần, từ 89.462 tỷ đồng năm 2010 lên 226.264 tỷ đồng ước đến 31/12/2020.
Gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ; trong đó đối với dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 56.344 tỷ đồng (chiếm 25%/tổng dư nợ), tín dụng chính sách đã đến 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã phường, thị trấn trên cả nước với trên 21,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với doanh số cho vay lên tới hơn 504 nghìn tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 3,75% (năm 2019), dự kiến xuống dưới 3% (năm 2020).
Là một tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, vì mục tiêu công bằng xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, những người không đủ điều kiện để tiếp cận với vốn tín dụng thương mại, có cơ hội để tiến lên cùng với sự phát triển của xã hội.

Ghi nhận những thành công đó, ngày 13/11/2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 2015/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho Ngân hàng Chính sách xã hội.
Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục