Sẽ kết nối 30% thủ tục hành chính trong nông nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

16:05' - 24/07/2020
BNEWS Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tích hợp, kết nối thí điểm thành công Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia và đang tiếp tục hoàn thiện để tích hợp, kết nối đầy đủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đã xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 


Đồng thời, tích hợp, kết nối thí điểm thành công Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia và đang tiếp tục hoàn thiện để tích hợp, kết nối đầy đủ.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu cuối năm 2020 có khảng 30% các thủ tục hành chính được kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Bộ cũng xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, đưa vào thử nghiệm tại địa chỉ www.mcdt.mard.gov.vn, dự kiến 9/2020 chính thức đưa vào sử dụng.
Về triển khai cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ tiếp tục hoạt động ổn định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký triển khai 33 thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, đến nay đã hoàn thành việc kết nối và triển khai thực hiện 26 thủ tục hành chính.
Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận, xử lý, trả kết quả qua Cổng một cửa quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2020 (tính đến 15/6/2020) là 298.053 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết cấp phép/giấy chứng nhận điện tử 264.361 hồ sơ, đang xử lý giải quyết 33.692 hồ sơ.
Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia như: kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.
Các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo.
Về việc triển khai Chính phủ điện tử, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 1.0 và tiếp tục xây dựng phiên bản 2.0.
Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của Bộ. Hệ thống này được xây dựng theo công nghệ cùng chuẩn kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ, đưa vào vận hành thử nghiệm từ 15/4/2020.
Bên cạnh đó, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử đối với 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (6 Trường, 1 Viện) tại địa chỉ http://tlt.mard.gov.vn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục