cuu tong giam doc tong cong ty cong nghiep sai gon chu tien dung