de xuat dau tu cho co so ha tang cua tong thong my