dieu tra bien soan he so chi phi trung gian va lap bang can doi lien nganh