doanh nghiep nho va vua thich ung va phuc hoi trong tinh hinh moi