my da de xuat y tuong trang bi vu khi cho giao vien