tranh chap thuong mai lien quan den hai hang san xuat may bay