TCT: Điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng

09:45' - 29/04/2016
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM mới đây đã thông báo việc CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng tại Thông báo số 425/TB-SGDHCM ngày 04/04/2016.
Căn cứ Thông báo số  82/CV.CT  ngày  21/04/2016 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và Thông báo số 1798/CNVSD-ĐK ngày 26/04/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh , Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo về việc điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 425/TB-SGDHCM ngày 04/04/2016 như sau:
Tổ chức niêm yết : CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
Mã chứng khoán : TCT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/04/2016
Nội dung điều chỉnh: Thời điểm trả cổ tức.
Nội dung điều chỉnh: Thời gian trả cổ tức
Thông tin đã thông báo: 6/5/2016
Thông tin điều chỉnh: 20/6/2016
Lý do điều chỉnh: Chưa ấn định được thời gian cụ thể để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục