Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch

14:12' - 17/01/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTG Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt Hội đồng thẩm định).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2021.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định Nghị vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm dịnh Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thực hiện theo quy định tại các khoản 3,5,6 và 7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh nghí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục