Thế nào là vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư?

09:34' - 31/08/2020
BNEWS Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư công cần theo quy định của pháp luật, tức phải được cấp có thẩm quyền cho phép không thu về ngân sách Nhà nước.
Theo phản ánh của ông Nguyễn Phi Tiển (Phú Yên), Khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.
Ông Tiển hỏi, thế nào là “vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”? Vốn chi thường xuyên hàng năm của các trường học dành để nâng cấp, sửa chữa có thuộc vốn đầu tư công hay không?
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:
Căn cứ định nghĩa tại Khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công: “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.
Theo định nghĩa nêu trên, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư công cần theo quy định của pháp luật, tức phải được cấp có thẩm quyền cho phép không thu về ngân sách Nhà nước mà dành để đầu tư phù hợp quy định của pháp luật.
Khoản 6 Điều 4 Luật Ngân sách Nhà nước quy định, chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Ngân sách Nhà nước; chi ngân sách Nhà nước bao gồm:
“a) Chi đầu tư phát triển;
b) Chi dự trữ quốc gia;
c) Chi thường xuyên;
d) Chi trả nợ lãi;
đ) Chi viện trợ;
e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, chi thường xuyên là một nhiệm vụ chi độc lập với chi đầu tư nên không thuộc vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định một số nội dung chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập.
Đề nghị ông Nguyễn Phi Tiển căn cứ các quy định nêu trên để triển khai thực hiện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục