Thủ tướng phê duyệt chuyển sáu đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

21:47' - 15/02/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển sáu đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020, gồm: Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng); Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Giám sát công trình xây dựng (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải); Ban Quản lý chợ Cái Rồng (thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn); Ban Quản lý chợ Móng Cái (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái); Chợ Hạ Long I (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long); Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế kiến trúc (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long).
Về trường hợp đơn vị nào cần nắm giữ 36% vốn điều lệ để có quyền phủ quyết thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển sáu đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Đồng thời, thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan; tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.
Đối với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Thủy nông - Giao thông và đô thị Hải Hà (thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm rõ việc hai đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành hay không, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt danh mục chuyển hai đơn vị này thành công ty cổ phần.

Trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giải trình ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các quy định của Nhà nước đối với lĩnh vực này và khả năng cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục