Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS

07:30' - 09/09/2020
BNEWS Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VOS sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS).

Lý do, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 căn cứ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 là số âm.

Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VOS sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/4/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu VOS của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là -791,30 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

Ngày 31/8/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của VOS.

Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là -117,88 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là -841,33 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty do tại thời điểm 30/06/2020 các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 375,73 tỷ đồng và lỗ lũy kế 841,33 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục