Tin chứng khoán: 106 doanh nghiệp trên HoSE và HNX chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

08:35' - 10/03/2024
BNEWS Trong tuần từ 11/3-15/3, có 106 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 62 doanh nghiệp trên HoSE và 44 doanh nghiệp trên HNX.

*62 doanh nghiệp sàn HoSE: Đáng chú ý có nhiều doanh nghiệp đang là tâm điểm của sự chú ý như PAC, IMP, BCE, PNJ, VIX, OCB, SHB, IDI, DXG, FRT, EIB, DBC, STB, HAG, VHC...

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnLoại Sự kiện
1PACHOSE15/03/202418/03/202420/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2TDCHOSE15/03/202418/03/202423/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3C32HOSE15/03/202418/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4BCEHOSE15/03/202418/03/202412/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5IMPHOSE15/03/202418/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
6SFGHOSE15/03/202418/03/202419/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7TCDHOSE15/03/202418/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
8PNJHOSE15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9VTBHOSE15/03/202418/03/202420/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10PITHOSE15/03/202418/03/202415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11VIXHOSE15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12DHGHOSE15/03/202418/03/202423/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
13OCBHOSE15/03/202418/03/202415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
14SAMHOSE15/03/202418/03/202415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
15HPXHOSE15/03/202418/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16SRCHOSE15/03/202418/03/202422/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
17VTOHOSE15/03/202418/03/202416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
18TTEHOSE15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
19DATHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20GMCHOSE14/03/202415/03/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
21TN1HOSE14/03/202415/03/202416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
22SGTHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
23CNGHOSE14/03/202415/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
24HTGHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
25D2DHOSE14/03/202415/03/202415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
26SHBHOSE14/03/202415/03/202425/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
27IDIHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
28DXGHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
29VPHHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
30NNCHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
31LGCHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
32L10HOSE14/03/202415/03/202416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
33E1VFVN30HOSE14/03/202415/03/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
34CIGHOSE14/03/202415/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
35PGIHOSE14/03/202415/03/202410/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
36LAFHOSE14/03/202415/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
37FRTHOSE14/03/202415/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
38CLWHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
39TNTHOSE14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
40EIBHOSE13/03/202414/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
41DBCHOSE13/03/202414/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
42SMBHOSE13/03/202414/03/202412/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
43VIPHOSE13/03/202414/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
44DHMHOSE13/03/202414/03/202420/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
45ASMHOSE13/03/202414/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
46FUEVFVNDHOSE13/03/202414/03/202412/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
47STBHOSE13/03/202414/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
48VHCHOSE13/03/202414/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
49BMCHOSE13/03/202414/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
50SSBHOSE13/03/202414/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
51HAGHOSE12/3/2413/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
52FITHOSE11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
53TEGHOSE11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
54NLGHOSE11/3/2412/3/2420/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
55CCLHOSE11/3/2412/3/2426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
56HHSHOSE11/3/2412/3/2412/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
57MDGHOSE11/3/2412/3/2415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
58TDMHOSE11/3/2412/3/2428/03/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
59TSCHOSE11/3/2412/3/2416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
60HDGHOSE11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
61SRFHOSE11/3/2412/3/2411/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
62FUEDCMIDHOSE11/3/2412/3/24 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

*44 doanh nghiệp sàn HNX: Đáng chú ý có nhiều doanh nghiệp đang là tâm điểm của sự chú ý như NTH, PIC, ICG

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnLoại Sự kiện
1TDNHNX15/03/202418/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2THTHNX15/03/202418/03/202425/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3NTHHNX15/03/202418/03/202415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4V12HNX15/03/202418/03/202418/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5PICHNX15/03/202418/03/202416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
6ICGHNX15/03/202418/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7DTDHNX15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
8PPSHNX15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9NBWHNX15/03/202418/03/202416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10PLCHNX15/03/202418/03/202422/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11PPYHNX15/03/202418/03/202416/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12PSEHNX15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
13HMHHNX15/03/202418/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
14PMBHNX15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
15DC2HNX15/03/202418/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16PTSHNX15/03/202418/03/202415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
17SGCHNX14/03/202415/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
18VSAHNX14/03/202415/03/202412/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
19BCFHNX14/03/202415/03/202428/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20PSWHNX14/03/202415/03/202412/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
21BXHHNX14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
22BBSHNX14/03/202415/03/202425/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
23V21HNX14/03/202415/03/202425/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
24PCHHNX14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
25EIDHNX14/03/202415/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
26VHLHNX14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
27EBSHNX14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
28TIGHNX14/03/202415/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
29CLHHNX14/03/202415/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
30HCCHNX14/03/202415/03/202420/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
31TTHHNX13/03/202414/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
32GMXHNX13/03/202414/03/202426/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
33PIAHNX12/3/2413/03/202417/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
34NETHNX12/3/2413/03/2024 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
35KSVHNX11/3/2412/3/2415/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
36HOMHNX11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
37VCSHNX11/3/2412/3/245/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
38INNHNX11/3/2412/3/2421/04/2024Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
39VSMHNX11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
40TOTHNX11/3/2412/3/2410/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
41CCRHNX11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
42CETHNX11/3/2412/3/2411/4/24Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
43SDNHNX11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
44PSCHNX11/3/2412/3/24 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục