Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 41 công chức thiếu điều kiện

17:30' - 09/10/2019
BNEWS Trong số 41 trường hợp trên, có 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước; 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học).

Có 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, đây là kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn từ đầu năm 2017 đến ngày 30/4/2019.

Bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Theo kết luận này, trong số 41 trường hợp trên, có 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước; 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học); trong đó có 9 trường hợp được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ quản ]ý nhà nước (4 trường hợp), trình độ lý luận chính trị (3 trường hợp), trình độ ngoại ngữ (2 trường hợp).

Tại thời điểm thanh tra, còn 3 trường hợp bổ nhiệm lại chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và được bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, có 6 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 33 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng 10 cơ quan, tổ chức, thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018 để tuyển dụng 119 chỉ tiêu công chức loại C và 5 chỉ tiêu công chức loại D. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tại thời điểm thanh tra, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2018 chưa tổ chức chấm thi.

Qua kiểm tra trình tự, thủ tục tổ chức thi đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định.

Việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh cơ bản thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, có 4 trường hợp trước khi xét chuyển là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức biệt phái, trưng tập đến nhận công tác tại cơ quan, tổ chức hành chính tiếp nhận công chức.

Về xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, có 3 trường hợp tại thời điểm được xét chuyển và tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (1 trường hợp đã chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập).

Trong giai đoạn thanh tra, 5 cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh đã sử dụng 10 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.

Tại thời điểm thanh tra, 3 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 7 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Không bổ nhiệm lại với trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; các trường hợp trong nguồn quy hoạch để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm, chức danh quy hoạch, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tỉnh lập kế hoạch cử 3 công chức được bổ nhiệm lại và 2 công chức được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, đơn vị rà soát chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 9 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc ký hợp đồng lao động đối với 7 trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nhằm phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục