Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất

16:32' - 22/05/2024
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040.

Nhằm thực hiện Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1189 /QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất.

Theo đó, kế hoạch nhằm 3 mục đích, bao gồm việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định trong Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương để đạt được mục tiêu theo quan điểm, định hướng của Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, kế hoạch hành động là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây dựng, tham mưu điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình phù hợp với Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất.

 

Đây là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất, đồng thời là căn cứ để phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mục tiêu, nội dung của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất trong trường hợp cần thiết.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ xác định trong kế hoạch hành động dựa trên những yêu cầu cơ bản. Cụ thể như việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất đã đề ra để thực hiện có hiệu quả.

Hơn nữa, kế hoạch nhằm cụ thể hoá các yêu cầu tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành công thương trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất. Đặc biệt, đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện, các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ngành công thương trong từng thời kỳ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục