1. >

Bộ Thông tin và Truyền thông giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra hàng loạt các chỉ tiêu phấn đấu để nhằm giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng giai đoạn...

Bộ Thông tin và Truyền thông giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra hàng loạt các chỉ tiêu phấn đấu để nhằm giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng giai đoạn; sẽ chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản...

Cụ thể, đến năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc (tương đương với 3 đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 (tương đương khoảng 188 người); có 10% đơn vị tự chủ tài chính (3 đơn vị), giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Bộ cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (tương đương 3 đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 (tương đương khoảng 170 người).

Bộ cũng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập; có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính (6 đơn vị), 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025 (tương đương khoảng 153 người); giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025./.

Xem thêm:

>>>Hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

>>>Bộ Nội vụ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Năm 2020 sẽ là khoảng thời gian quyết định xem liệu thế giới có đủ khả năng đối phó với 3 thách thức lớn là kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân, xử lý vấn đề biến đổi khí hậu và phục hồi niềm tin đối với Liên hợp quốc (LHQ) hay không.

ncif