Chi phí được quyết toán phải nằm trong tổng mức đầu tư

06:46' - 27/11/2020
BNEWS Theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng, dự toán giá gói thầu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng.

Theo phản ánh của ông Đinh Việt Dũng (Hà Nội), Mẫu số 04/QDTA giá trị đề nghị quyết toán có liệt kê tách chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, với dự án có quy mô nhỏ, chi phí dự phòng được nhà thầu phân bổ vào giá thành các công việc nên không có cơ sở tách ra liệt kê vào biểu Mẫu số 04/QDTA.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Dũng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước quy định như sau:

“Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”.

Tại Điều 14 Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định như sau:

“Căn cứ tổng mức đầu tư được duyệt và báo cáo theo Mẫu số 04/QTDA, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác”.

Theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng, dự toán giá gói thầu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng.

Do đó, Mẫu số 04/QTDA ghi các nội dung chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, trong đó dự án, dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh các khoản chi phí theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư và giá trị đề nghị quyết toán theo cơ cấu chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục