Vừa ký trình vừa ký duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được không?

06:00' - 15/11/2020
BNEWS Theo quy định tại Luật Đấu thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bà Lý Thị Ngọc Thủy làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị bà đang thí điểm mô hình tự chủ, có Hội đồng quản lý và có Ban Giám đốc.

Cơ quan Bộ giao cho đơn vị quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản lý đã nghỉ hưu, Giám đốc đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý.

Bà Thủy hỏi, nếu Giám đốc ký tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tự ký duyệt (Chủ tịch Hội đồng quản lý) có vi phạm gì không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện.

Theo đó, việc trình và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm thường xuyên thực hiện theo quy định nêu trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục