Cho phép 4 địa phương dùng kinh phí cải cách tiền lương còn dư đầu tư dự án

07:08' - 05/02/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành một số văn bản liên quan đến việc cho phép 4 địa phương sử dụng kinh phí cải cách tiền lương còn dư đầu tư dự án.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành một số văn bản liên quan đến việc cho phép 4 địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương) sử dụng kinh phí cải cách tiền lương còn dư đầu tư dự án; đồng thời đồng ý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang. 

* Cho phép 4 địa phương sử dụng kinh phí cải cách tiền lương còn dư đầu tư dự án
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, các dự án gồm: Thành phố Hà Nội 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 4.000 tỷ đồng. Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh-xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.
Đối với các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển), địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển.
Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn nêu trên tại địa phương.
* An Giang chuyển mục đích sử dụng hơn 70 ha đất
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 153/TTg-NN về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng 70,85 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục