Có được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp?

07:26' - 21/12/2020
BNEWS Pháp luật đất đai đã quy định cụ thể về nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai; Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Phúc (Hà Nội), Khoản 1 Điều 73 Luật Đất đai 2013 quy định, việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Ông Phúc hỏi, cụm từ "sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh" trong Điều 73 Luật Đất đai 2013 có bao gồm các dự án phát triển nhà ở thương mại hay không?
Trường hợp khu đất hiện trạng là đất nông nghiệp, giao cho các hộ dân sản xuất, nhưng theo quy hoạch là đất ở; thì tổ chức có được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ dân để lập hồ sơ dự án, lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại hay không? Quy trình thực hiện như thế nào?
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
Pháp luật đất đai đã có quy định cụ thể về nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 73 Luật Đất đai, Điều 193 Luật Đất đai, Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 40, Điều 52, Điều 57, Điều 58, Điều 127 Luật Đất đai năm 2013; Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ cũng đã có quy định về nội dung này.
Căn cứ quy định của pháp luật, ông cần liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục