Có phải trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

07:28' - 17/05/2021
BNEWS Công ty ông Nguyễn Minh Dương hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Công ty đã lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình khai thác khoáng sản.

Ông Dương hỏi, theo quy định tại Luật số 62/2020/QH14 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự án của công ty ông có phải trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) tại Sở Xây dựng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 13, 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020 và Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục