Cơ quan nào thẩm định thiết kế công trình nông nghiệp?

07:40' - 12/02/2021
BNEWS Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hiện nay được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Tại Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định: "Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên thông bảo đảm đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định này. Mẫu văn bản kết quả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo Mẫu số 02 và 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này".

Tuy nhiên, với lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thực hiện thẩm định theo cơ chế một cửa liên thông như Khoản 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, do đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có cơ sở thực hiện. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Mặt khác, Chi cục Thuỷ lợi là cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước về lĩnh vực được phân công, không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, như vậy có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên thông bảo đảm đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định này. Mẫu văn bản kết quả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo Mẫu số 02 và 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”.

Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hiện nay được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bà Hà cần liên hệ với cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn các thủ tục đối với việc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục