Để xứng danh là Thành phố mang tên Bác: Bài 3: Xây dựng Đảng bộ gắn bó với nhân dân

11:39' - 19/05/2020
BNEWS Làm theo tư tưởng của Người, Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát mục tiêu: Xây dựng một Đảng bộ thật sự gắn bó với quần chúng, lấy dân làm gốc...

Quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào dân để xây dựng và phát triển được xác định trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm theo tư tưởng của Người, Đảng bộ và chính quyền Tp Hồ Chí Minh luôn bám sát mục tiêu: Xây dựng một Đảng bộ thật sự gắn bó với quần chúng, lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
* Hình thành nền nếp tiếp xúc với dân

Việc gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân đã được Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng ngay sau những ngày đầu giải phóng.

Trong cuốn Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ nêu rõ: Thành phố đã sớm để ra chủ trương chính quyền cơ sở tự phê bình trước nhân dân, năm 1976-1977, hàng chục vạn lượt người tham gia các đợt phê bình ban nhân dân cách mạng, ngành công an và một số ngành phục vụ đời sống nhân dân như thương nghiệp, y tế...

Đó là khởi đầu cho nề nếp chính quyền tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những nhu cầu của nhân dân, chịu nhân dân giám sát, ngày càng hoàn thiện tính chất của chính quyền cách mạng là của dân, do dân và vì dân.

Đánh giá những thành tựu năm đầu sau giải phóng, nhân dịp Ủy ban quân quản chuyển qua Ủy ban nhân dân cách mạng tháng 1/1976, thành phố đã công khai báo cáo trước đồng bào: “Với chính quyền nhân dân đã được thiết lập, lần đầu tiên trong đời sống chính trị của thành phố, một lớp người bình thường từ nhân dân lao động mà ra, đông đảo đứng lên tự gánh lấy việc nước, việc dân, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ trưởng thành tại chỗ hoặc do trên chi viện, khởi điểm cụ thể của quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa trong đồng bào ta".
Trong mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ Thành phố đều có đánh giá, nhận định về tình hình tư tưởng của nhân dân, đảng viên. Trong dự thảo Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI của Thành ủy Thành phố nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, thành phố có môi trường thuận lợi để sinh sống, đời sống người dân thành phố ổn định, có tích lũy, tiêu dùng khá.

Đại đa số nhân dân, cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phấn khởi với sự ổn định và những thành tựu của đất nước và thành phố... Nhân dân quan tâm, theo dõi sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); rất đồng tình, ủng hộ việc tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nhấn mạnh việc thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2020 có vai trò quan trọng đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho biết: Một trong những nội dung quan trọng nhất mà Đảng bộ Thành phố xác định rất rõ là việc tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân chính là con đường cơ bản và ngắn nhất để nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Có gần dân, sát dân, hiểu dân, đặt mình trong sự giám sát của nhân dân mới ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó chính là dựa vào dân để xây dựng Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ.
* Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo lãnh đạo

Trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn lưu ý: Trong quá trình tổ chức đại hội Đảng, cần phải tổ chức lấy ý kiến người dân về mong muốn, gửi gắm đến đại hội. Có như thế, Đại hội là đại hội của nhân dân và có phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng lòng dân.
Cụ thể hơn, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho rằng: Cần xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trên quan điểm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực hiện những cách thức lấy ý kiến để đo lường hiệu quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua bằng sự tham gia của nhân dân, sự đánh giá của nhân dân, khi đó sẽ dễ dàng xác định được những chủ trương, chính sách nào được lòng dân để từ đó phát huy.

Đồng thời những nội dung nào chưa thuận lòng dân, chưa sát với thực tiễn cuộc sống, chưa đáp ứng các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thì nhanh chóng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, để sớm đưa được những nghị quyết thiết thực đi vào đời sống.
Để thực hiện được nội dung này, đó đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải bám sát thực tiễn, trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; không ngừng nỗ lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả; cán bộ, công chức, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lòng tin trong nhân dân tiếp tục được củng cố, đóng góp quan trọng vào việc ổn định, bảo vệ và phát triển Thành phố.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả công tác tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn kiện và nhân sự, sẽ được các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”, từ đó có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, uy tín và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.
Học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xem đó là chìa khóa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng đề ra.

Chất lượng lãnh đạo của Đảng được đo lường tốt nhất bằng niềm tin, sự nhận thức của nhân dân đối với Đảng. “Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo của mình. Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục