Điều kiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

07:02' - 29/03/2021
BNEWS Các trường hợp được tiếp nhận không phải qua thi tuyển vào công chức được quy định cụ thể tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
Bà Trần Thị Nga (An Giang) công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, được biệt phái về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã được 10 năm. 
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nội vụ tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức với bà Nga.
Tuy nhiên, Sở Nội vụ trả lời như sau:
“Tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức:
“Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn)”.
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 8/6/2016 của UBND tỉnh và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 8/11/2019 của UBND. 
Theo đó: Các Trạm, Hạt được xác định là tổ chức trực thuộc Chi cục, tổ chức ở đây chưa được xác định cụ thể là tổ chức hành chính hay sự nghiệp công lập. 
Vì vậy, Sở Nội vụ không đủ cơ sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp công tác tại Trạm, Hạt trực thuộc Chi cục theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Bà Nga hỏi, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là loại hình đơn vị gì? Sở Nội vụ trả lời như nêu trên có phù hợp không? Nay bà là viên chức của Trạm nhưng Trạm lại không phải đơn vị sự nghiệp công lập thì bà phải căn cứ vào văn bản nào để xin tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức?
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
Về trường hợp của bà Trần Thị Nga, nếu được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật, trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) được cấp có thẩm quyền giao cho Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, khi cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận vào công chức thì thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Theo đó, đối tượng tiếp nhận công chức gồm:
a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Cán bộ, công chức cấp xã;
c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận
Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định nêu trên nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c nêu trên phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Trường hợp quy định tại điểm d chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;
- Trường hợp quy định tại điểm đ phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 5 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục