Hoàn thiện các hệ thống phần mềm dùng chung cho ngành điện

11:14' - 01/02/2021
BNEWS Trong năm nay, Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hoàn thiện các hệ thống phần mềm dùng chung cho ngành điện.

Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - EVNICT (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) cho biết năm nay, Công ty tiếp tục hoàn thiện các hệ thống phần mềm dùng chung cho ngành điện; đồng thời đưa các hệ thống mới vào hoạt động và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới.
Theo đó, Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng: Các dữ liệu trùng lặp giữa các phần mềm/hệ thống quản lý trong Tập đoàn chỉ nhập một lần; Tự động hoá việc trích xuất và nhập dữ liệu từ các hệ thống sẵn có (SCADA/EMS, HT giám sát trực tuyến…); Đảm bảo dữ liệu tinh gọn, đầy đủ và chính xác. 
Cụ thể trong năm 2021, Công ty sẽ hoàn thiện modul cập nhật thông tin thiết bị và tổ chức cập nhật thông tin; Phối hợp các Ban Tập đoàn xây dựng và ban hành quy trình cập nhật, khai thác dữ liệu module thiết bị trên phần mềm PMIS; Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và là nguồn cung cấp cho các đơn vị khai thác. 
Cùng với đó, Công ty phối hợp với các Tập đoàn, các Tổng công ty xây dựng hệ thống phân tích số liệu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận hành; Tiếp tục rà soát, bổ sung các tính năng tiện ích nhằm đẩy mạnh áp dụng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng hướng đến độ tin cậy cung cấp điện (RCM), bảo trì dựa trên các điều kiện (CBM) trong các đơn vị; Hoàn thiện công cụ kiểm soát sự chính xác và đầy đủ dữ liệu trên phần mềm.
Đối với Hệ thống thông tin báo cáo EVN, Công ty tiếp tục tích hợp dữ liệu phối hợp với các Ban Tập đoàn thống nhất biểu mẫu dashboard và tổ chức xây dựng dữ liệu, biểu mẫu báo cáo tích hợp hệ thống và triển khai chính thức cho các Ban Tập đoàn.
Hệ thống phần mềm quản lý mất điện (OMS), Công ty sẽ hoàn thành phần kết nối với các phần mềm dùng chung khác để kết nối dữ liệu một cách tự động. 

Với Hệ thống quản lý khách hàng dùng điện (CMIS), Công ty sẽ hỗ trợ các Tổng công ty thực hiện vận hành chương trình CMIS định kỳ; trong đó tập trung vào việc báo cáo, dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử. Đồng thời, Công ty tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), 5 Tổng công ty điện lực để vận hành kết nối các dịch vụ điện, mở rộng thanh toán tiền điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Xây dựng công cụ thu thập thông tin về tiêu thụ điện ảnh hưởng đến thành phần phụ tải trên web Chăm sóc khách hàng.
Công ty tiếp tục hoàn thiện Hệ thống Quản lý nguồn nhân lực (HRMS) bằng việc phối hợp với các Ban Tập đoàn hoàn thiện qui trình chấm công áp dụng trong toàn EVN phục vụ công tác tính lương trên hệ thống ERP; Hoàn thành phân hệ quản lý khung năng lực; Hoàn thiện các tiện ích cá nhân trên HRMS, cung cấp thông tin cho các hệ thống ứng dụng khác khai thác. 
Mặt khác, Công ty cũng hoàn thiện Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Đối với phân hệ Kế hoạch tài chính, sẽ tiếp tục hỗ trợ đơn vị lập kế hoạch tài chính 2021; Phối hợp với các Ban của EVN xây dựng phần kế hoạch tài chính công ty mẹ và dự báo dòng tiền. Riêng hóa đơn điện tử, Công ty sẽ phối hợp với Ban Tài chính kế toán của Tập đoàn xác định yêu cầu đầu bài và tổ chức hiệu chỉnh hệ thống đáp ứng luật thuế mới....
Cùng với việc hoàn thiện các hệ thống phần mềm dùng chung trong Tập đoàn, năm nay, Công ty sẽ hoàn thành và đưa các hệ thống mới vào hoạt động như: Hoàn thành nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng trong quý 1/2021 và tổ chức triển khai đưa vào sử dụng chính thức trong năm 2021; Hoàn thành xây dựng và đưa hệ thống Digital-Office vào sử dụng trong toàn EVN thay thế cho hệ thống E-Office hiện hữu;

Hoàn thành hệ thống hỗ trợ ra quyết định khai thác dữ liệu từ hệ thống phần mềm dùng chung ERP, PMIS, HRMS, đầu tư xây dựng trong tháng 5/2021 và triển khai rộng rãi trong năm 2021; Hoàn thành nâng cấp hệ thống EVNHES, nâng cấp hệ thống Kho dữ liệu đo đếm  và triển khai thử nghiệm cho ít nhất 1 Tổng công ty Điện lực trong năm 2021; Hoàn thiện Tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM và triển khai diện rộng cho các Tổng công ty Điện lực.
Ngoài ra, trong năm 2021, EVNICT còn nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới như: Triển khai giải pháp tích hợp và quản trị dữ liệu dùng chung. Trong quý 1/2021, EVNICT dự kiến hoàn thiện phương án thuê tư vấn xây dựng FS trình Tập đoàn phê duyệt. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu, phân tích hành vi, xu hướng, dự báo và nhu cầu của khách hàng thông qua tập các cuộc gọi tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động.
EVNICT cho biết, năm 2020, bên cạnh các ứng dụng phục vụ công tác quản trị, các ứng dụng chuyên ngành điện cũng được cải tiến mạnh mẽ, đáp ứng các thay đổi về mặt nghiệp vụ và bổ sung các tiện ích trong các lĩnh vực Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Quản lý kỹ thuật. 
Cụ thể, Công ty đã xây dựng và triển khai thống nhất hệ thống phần mềm Quản lý khách hàng dùng điện CMIS tại 5 Tổng công ty Điện lực, đây là hệ thống phần mềm lõi hỗ trợ toàn bộ công tác kinh doanh bán điện. Hệ thống bao gồm toàn bộ các tính năng, chức năng đáp ứng các yêu cầu theo quy trình nghiệp vụ kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng (25 dịch vụ điện), ứng dụng 100% chữ ký số trong phát hành hóa đơn khách hàng, trong xác nhận giao nhận điện năng nội bộ giữa các đơn vị trong Tập đoàn; số hoá hợp đồng mua bán điện, triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến. 
Đến nay việc cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng đã đạt tới mức độ tương đương cấp độ 3 trong cung cấp dịch vụ hành chính công hiện nay của Chính phủ nhằm đẩy mạnh công khai minh bạch thông tin về giá điện. Các đơn vị cập nhật, khai thác chức năng chương trình phục vụ phúc tra chỉ số tại điện lực theo chỉ đạo của EVN. 
Các chức năng của chương trình CMIS tiếp tục được bổ sung, hiệu chỉnh bao gồm: Hoàn thành xây dựng và triển khai dịch vụ điện trực tuyến theo phương thức giao dịch điện tử, quản lý Hợp đồng/hồ sơ, giấy tờ dịch vụ theo hình thức điện tử; Kết nối cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Thay đổi mẫu thể hiện hóa đơn điện tử, Kiểm soát chỉ số bất thường, Dự báo phụ tải, Tính toán hiệu quả điện mặt trời mái nhà, Ước tính điện năng hộ gia đình;

Triển khai QR Code cho phần thanh toán tiền điện tập trung vào phương án sử dụng API dùng chung.... Bên cạnh đó, năm 2020 EVNICT cũng đã hoàn thành 2 phiên bản hỗ trợ giá điện COVID-19 kịp thời vào tháng 4 và tháng 12 theo chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn.
Với Kho dữ liệu đo đếm dùng chung đã lưu trữ, quản lý dữ liệu đo đếm điện năng giao nhân, mua bán giữa EVN và các đơn vị tại các  nhà máy điện, trạm biến áp (TBA) truyền tải, TBA phân phối để chia sẻ, khai thác chung trong EVN phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh, từ năm 2017 hệ thống đã được sử dụng để quyết toán điện năng giữa các đơn vị phục vụ quản lý đo đếm giao nhận điện năng đầu nguồn, ranh giới và thanh toán cho các Tổng công ty, các nhà máy điện, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và Công ty mua bán điện. 
Năm 2020, hệ thống đã bổ sung theo yêu cầu xác nhận bằng chữ ký số trước 8h30 sáng ngày hôm sau sản lượng điện năng mua bán, giao nhận giữa EVN và các đơn vị theo từng ngày; chức năng theo dõi điểm đo có biến động, ước lượng, hiệu chỉnh, xác thực, đối soát số liệu điện năng (giữa các điểm đo chính và dự phòng) để giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống đo đếm và phúc tra sản lượng điện giao nhận, mua bán từ xa.
Phần mềm đo đọc công tơ EVNHES đã được Công ty triển khai, áp dụng thống nhất tại các đơn vị để thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa của tất cả các chủng loại công tơ có trên lưới của EVN kết nối với hệ thống CMIS, Kho dữ liệu đo đếm dùng chung của EVN, hệ thống MDMS để hỗ trợ công tác ghi chỉ số, tính toán hoá đơn cho khách hàng và giao nhận điện năng nội bộ.

EVNHES đang tiếp tục triển khai tại các Tổng công ty Điện lực để thay thế dần cho các phần mềm của nhà cung cấp công tơ hoặc thuê ngoài. Năm 2020, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng cho các Tổng công ty của Tập đoàn, EVNICT đã triển khai hệ thống cho Thủy điện Hòa Bình và triển khai cho A0 phục vụ thị trường điện. Đồng thời, đã phối hợp với các Ban và các đơn vị xây dựng yêu cầu nghiệp vụ phục vụ công tác nâng cấp hệ thống.
Với các hệ thống phục vụ quản lý kỹ thuật như Hệ thống PMIS, EVNICT đã triển khai, áp dụng tại 9 Tổng công ty; Phần mềm theo dõi được lý lịch, tình trạng thiết bị, quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ; giúp cho đơn vị quản lý có cái nhìn chính xác, tổng quan nhất về hệ thống lưới, nhà máy điện. Các thông tin khai thác trên phần mềm bao gồm: Công suất toàn hệ thống; sản lượng điện sản xuất; mực nước các hồ thủy điện; thông số, số lượng các máy biến áp, trạm biến áp, tụ bù, km đường dây.
Tính đến tháng 12/2020, đã có thông tin của hơn 216.786 TBA, 264.092 máy biến áp cập nhật thông tin và quản lý trên phần mềm. Bên cạnh đó, năm 2020 EVNICT đã thực hiện tốt việc hiệu chỉnh và nâng cấp hoàn thiện Modun của phần mềm như: Bổ sung Modun tính toán hiệu suất tổ máy cho các nhà máy nhiệt điện Than; Xây dựng cây thư mục thiết bị phù hợp với hướng dẫn RCM của Tập đoàn; thống nhất danh mục tên các loại thiết bị, nhà sản xuất, quy cách nhập dữ liệu trong toàn Tổng công ty.
Công ty còn cập nhật và hiển thị phương thức tuần, tháng theo chỉ đạo của Tập đoàn; Quản lý, tính toán hiệu suất lò theo yêu cầu của Tổ công tác EVN triển khai tại Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 vào tháng 4/2020 và nhân rộng cho các đơn vị trong tháng 10, 11/2020; Triển khai mở rộng mô đun Tro xỉ cho toàn bộ các các đơn vị Nhiệt điện than trong EVN.
Riêng Hệ thống RCM/CBM, đã được tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp RCM cho các Tổng Công ty/Công ty phát điện; học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp CBM cho Tổng công ty Điện  lực Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, EVNICT đã hoàn thành triển khai hệ thống RCM cho 6 nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVN và 3 Tổng công ty Phát điện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục