Không khai thuế thu nhập cá nhân là đúng hay sai?

07:06' - 31/07/2021
BNEWS Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế.

Năm 2020, công ty ông T.D.T (Bình Định) đã không kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Hiện tại, công ty ông không có người lao động nên không phát sinh chi trả thu nhập. Tuy nhiên, Chi cục Thuế yêu cầu công ty ông nộp tờ khai và phạt chậm nộp quý I/2021.

Theo ý kiến của ông T, việc công ty không có người lao động nhưng vẫn phải kê khai là không phù hợp với thực tế và quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Ông T hỏi, công ty ông có phải kê khai tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quý nếu không có người lao động, không chi trả thu nhập hay không?

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 6 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;”.

Theo Điểm 9.9 Khoản 9 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“9.9. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

a) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) Mẫu số 05/KK-TNCN”.

Ngày 1/7/2021, Tổng cục Thuế ban hành đã Công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc khai thuế thu nhập cá nhân gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời ông Trần Duy Trung được biết. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị ông liên hệ số điện thoại 0256.382.1944 Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế để được hỗ trợ, giải đáp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục