Lào Cai tập trung cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính

12:38' - 28/05/2024
BNEWS UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh tập trung các giải pháp nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh tập trung các giải pháp nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS) trong thời gian tới.

 
Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách  nhiệm cao nhất của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC).

Các thành viên BCĐ CCHC; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch của năm 2024 đã đề ra.

Căn cứ vào các Kế hoạch của UBND tỉnh (Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/3/2024; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 07/5/2024) và ý kiến tư vấn, khuyến nghị của Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ khẩn trương chỉ đạo, triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS phù hợp với

thực tế tại đơn vị, địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng bằng không (không thu). Báo cáo UBND tỉnh trước 31/12/2024.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên; cơ cấu lại, tăng chi cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh phân cấp lĩnh vực tài chính - ngân sách nhằm thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách.

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu đẩy mạnh cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, các dịch vụ công thiết yếu; tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2587/UBND-KSTT ngày 21/5/2024.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 240/KHUBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh.

Đặc biệt trên cơ sở nội dung tư vấn, khuyến nghị của chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ phải thực hiện; chủ động nghiên cứu, triển khai ngay các giải pháp để cải thiện Chỉ số PAPI phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND thị xã Sa Pa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai hiệu quả Bộ chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công áp dụng đối với thị xã Sa Pa theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về

phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 của các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các Ban Chỉ đạo có liên quan (Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh) bảo đảm tinh gọn, phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục