Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 20/11 cập nhật mới nhất

08:48' - 19/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 20/11.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện, lịch ngừng cung cấp điện tại Đà Nẵng ngày mai 20/11 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện, lịch ngừng cung cấp điện tại Đà Nẵng ngày mai 20/11 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO   TÌNH TRẠNG
Điện lực Liên Chiểu HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHMJ Hòa An 2 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHMO Ngã Ba Huế 5 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 - T1 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 - T2 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHNZ Hoà An 3 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHOL ÔTô Hoà Tân 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHR5 KDC Bến Xe 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHR6 Bến Xe TT 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN11 Ngã Ba Huế 6 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN20 Bắc Sơn 1 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN21 KDC Phước Lý T3 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN27 TBA Yên Thế 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN32 TBA Nguyễn Công Hoan 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN44 TBA Nguyễn Công Triều 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN45 TBA Nguyễn Công Hoan T2 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HN46 TBA Nguyễn Đình Tứ T2 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAAF Nhà Xuất Bản 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HANP Tuấn Nhàn 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAYB Nước đá Nguyễn Tấn Tình 06:30 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối MC Recloser tại cột 21, thay LBS tại cột 17/1 thành Recloser - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021); Lắp cách điện tăng cường FCO cột 17/12, 17/20, 17/32/1, 21/5, 21/27, 21/44, TBA Ô tô Hòa Tân, Ngã Ba Huế 5, Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn Công Hoan, KDC Phước Lý T3 - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EP18 Mân Quang 2 07:00 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX, lắp giá đỡ tăng cường cách điện FCO và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA Mân Quang 2 đz 474 NHS Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EP24 Mân Quang 4 07:00 ngày 20/11/2021 12:00 ngày 20/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX, lắp giá đỡ tăng cường cách điện FCO và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA Mân Quang 4 đz 474 NHS Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VD53VAHP CCMT Miền Trung & Tây Nguyên 07:30 ngày 20/11/2021 11:30 ngày 20/11/2021 - Thay thế TI đến hạn định kỳ tại TBA CCMT-M.Trung & T. Nguyên - ĐZ 477/ Hòa Xuân Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53GS57 TBA PHÚ SƠN NAM T3 07:30 ngày 20/11/2021 08:00 ngày 20/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò FCO tại TBA Phú Sơn Nam T3 - 477CĐO.(Sử dụng MBA lưu động) Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FI10 Trường Chinh 07:30 ngày 20/11/2021 15:30 ngày 20/11/2021 Di dời TBA Trường Chinh - 476/XHA từ vị trí 84-85 sang vị trí 88-89 ĐZ 476/XHA xử lý đơn thư KH Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAAX F bộ 07:30 ngày 20/11/2021 11:30 ngày 20/11/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA F bộ - 478/LTR Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AADN VĨNH TRUNG 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAE5 BẮC NAM 2 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAE9 VĨNH TRUNG 2 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAEH BÌNH THUẬN 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAEM TÂN LẬP 4 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAF1 NGUYỄN HOÀNG 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAFH BẮC BÀU THẠC GIÁN 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAFQ LÝ THÁI TỔ 4 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAGS BÀU HẠC 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAHJ LÊ ĐÌNH LÝ 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAHN HÀM NGHI 3 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAIB BẮC NAM 1 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJA NGUYỄN VĂN LINH 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJG BÌNH THUẬN 2 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJJ VĨNH AN 2 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJL TÂN LẬP 6 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AC15 HÀM NGHI 2 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AD18 BÀU HẠC 2 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A0AK CÔNG TY THÀNH QUÂN 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A0AL Cụm Y tế Thanh Khê 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A3DF TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABCR TOYOTA 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABCY NH CÔNG THƯƠNG 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABHS CTY THÀNH LỢI 08:00 ngày 20/11/2021 15:00 ngày 20/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 479LTR từ sau MC 479 LTR/12 Lê Đình Lý (MC 473 LĐL cũ) đến MC 476 LTR/R79/1 Hùng Vương (MC 474 Vĩnh An cũ). Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53GS57 TBA PHÚ SƠN NAM T3 11:00 ngày 20/11/2021 11:30 ngày 20/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò FCO tại TBA Phú Sơn Nam T3 - 477CĐO.(Sử dụng MBA lưu động) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRA Hoà Mỹ 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRB UB Hoà Minh 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHYC Hoà Minh 5 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HR10 Hòa Minh 4 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HR11 Hòa Minh 7 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HR34 TBA khu số 7 KĐT Tây Bắc T1 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HR44 TBA Tô Hiệu 12:30 ngày 20/11/2021 17:00 ngày 20/11/2021 Đấu nối LBS tại cột 35/1 - 474 XHA (NC ĐTC lưới điện LC 2021) Lắp cách điện tăng cường FCO cột 35, 35/46/2, TBA UB Hòa Minh, Hòa Mỹ, Hòa Minh 4, Khu số 7 KĐT mới Tây Bắc T1- 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEVU Hoà Quí 1-T2 13:00 ngày 20/11/2021 17:30 ngày 20/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA Hòa Quý 1 T2 đz 474 NHS Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEVV Hoà Quí 1-T3 13:00 ngày 20/11/2021 17:30 ngày 20/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA Hòa Quý 1 T3 đz 474 NHS Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 13:00 ngày 20/11/2021 13:30 ngày 20/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò TBA Ánh sáng Phú Sơn - 477CĐO. (Sử dụng MBA lưu động) Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 16:00 ngày 20/11/2021 16:30 ngày 20/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò TBA Ánh sáng Phú Sơn - 477CĐO. (Sử dụng MBA lưu động) Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn) hoặc

https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục