Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/10 cập nhật mới nhất

09:49' - 22/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 23/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/10 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO   TÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510153 Trạm 153 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510154 Trạm 154 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510156 Trạm 156 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510157 Trạm 157 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510158 Trạm 158 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510159 Trạm 159 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510207 Trạm 207 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510208 Trạm 208 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510209 Trạm 209 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510210 Trạm 210 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510211 Trạm 211 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510212 Trạm 212 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510213 Trạm 213 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510214 Trạm 214 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510215 Trạm 215 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510216 Trạm 216 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510217 Trạm 217 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510253 Trạm 253 - Vĩnh Trung 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510454 Trạm 454 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530003 Trạm 03 - Diên phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530005 Trạm 05 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53003B Trạm 03B - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530040 Trạm 40 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530041 Trạm 41 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530061 Trạm 61 - Diên an 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530083 Trạm 83 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530089 Trạm 89 - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530104 Trạm 104 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530155 Trạm 155 - Diên Phú 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530346 Trạm 346 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53041B Trạm 41B - Diên An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530425 Trạm 425 - Thị trấn DK 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530445 Trạm 445 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530473 Trạm 473 - Diên Toàn 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530272 Trạm 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530285 Trạm 285 - Cty TNHH Vỹ Lâm II 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530299 Trạm 299 - Cty TNHH Mỹ Anh 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530336 Trạm 336 - CTCP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530355 Trạm 355 - CTCP VC & TM Quang Châu 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530374 Trạm 374 - DNTN Cơ khí Bình Minh 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530389 Trạm 389 - DNTN Trường Xuân 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530426 Trạm 426 - Cty TNHH MTV Quang Quân 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530429 Trạm 429 - Cty TNHH Vạn An 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530442 Trạm 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530524 Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530525 Trạm 525 - Ban QL DV Công ích Huyện DK 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530574 Trạm 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530605 Trạm 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530617 Trạm 617 - Cty TNHH MTV Vận tải & TM Song Vĩnh Nghi 05:00 ngày 23/10/2021 06:00 ngày 23/10/2021 Tháo lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430053 T.53 - (10)* 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43051C T.51C - (10) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43052B T.52B - (15) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC431BPN T.1BCPN (10) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530050 T.50 - (10) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530052 T.52 - (15) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53051A T.51A - (10) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53051B T.51B - (10) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC531CPN T.1CPN - (10) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD330463 Cơ sở SX Trí Kiên Cam Ranh 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430453 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430457 Hộ KD Nguyễn Anh Hoàng 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430459 Cty TNHH Phúc An Cam Ranh 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430488 Cơ Sở NTTS Ngọc Bảo 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430604 T604 - Trần Thị Thúy Liễu 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530133 Trung Tâm Viễn Thông Cam Ranh- Viễn Thông Khánh Hòa(Vi Ba 8) 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530332 Công ty TNHH Khắc Việt 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530399 DNTN TM & SX Hùng Lâm 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD633001 Nhà máy đóng tàu Cam ranh 05:30 ngày 23/10/2021 17:30 ngày 23/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 99 đến VT 138 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530034 Trạm T.34 -Trần Hưng Đạo 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BC530035 Trạm T.35 - Chung cư số 4 Yersin(225 cũ) 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BC530036 Trạm T.36 - Chung cư Hai Ba Trưng -(326 cũ) 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BC53034B Trạm T.34B-Trần Hưng Đạo 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061C Trạm T.61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BC53092C Trạm T.92C -Quang Trung 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BD530144 Trạm T.144 Dự án Sweet Home Plaza 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BD530196 Trạm T.196 Mobiphone-23 Hai Bà Trưng 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BD530218 Trạm T.218 Sân vận động -10 Yersin 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BD530306 Trạm T.306-Trường THPT ISCHOOL-25 HBT 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BD530445 Trạm T.445 NH Công Thương KH - 4 Hoàng Hoa Thám 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Nha Trang BD53218B Trạm T.218B Trạm Khatoco chiếu sáng SVĐ 06:00 ngày 23/10/2021 08:30 ngày 23/10/2021 Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C31 Hoãn
ĐL Vĩnh Hải IC530021 Vĩnh Hải 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530033 T.33_Bắc Sơn 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530052 Bắc Sơn 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530064 Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải 06:00 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XD T.63 – Nam Hòn hô Vĩnh Hòa tại 476ĐĐE_45/11/4/a4 TNĐK trạm T.64 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530087 T.87_Nguyễn Khuyến 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530088 Khu Trại Gà 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530090 T.90 - Thôn Đông - Vĩnh Phương 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53023A T.23A - Đường 2-4 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53023B T.23B_Củ Chi 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530264 Khu Chung cư Hưng Phú 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530287 T.287_Vĩnh Phương-Thôn Đông 1 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530288 T.288 - Thôn Tây, Vĩnh Phương 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530316 T.316-Trại gà đồng đế 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53035B T.35B-Núi Sạn 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53035D ĐẶNG TẤT 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53035E đường Soviga (cũ)- Vĩnh Hải 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53035F T.35F. KV Bắc Sơn 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086A T.86A_Nguyễn Khuyến 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086B T.86B_Nguyễn Khuyến 2 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086C Trạm 86C Nguyễn Khuyến 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53267B T.267_Ban quản lý chợ Vĩnh Hải 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53286A T.286A_UBND Xã Vĩnh Phương 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53286B T.286B_UBND Xã Vĩnh Phương 2 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53286D T.286D_Thôn Trung- Vĩnh Phương 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530212 Trạm T212 Công ty Hưng Hà 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530216 Công ty tư vấn thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 06:00 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XD T.63 – Nam Hòn hô Vĩnh Hòa tại 476ĐĐE_45/11/4/a4 TNĐK trạm T.64 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530259 TT Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530266 CTCPXK thuỷ sản F17 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530277 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Tín Hồng Vân 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530309 Công ty TNHH Fusiba Land 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530310 Công ty Cố phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K- homes 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530312 Công ty TNHH Tiến Đạt 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530314 Trại giam Núi Sạn 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530323 Trường Mầm non Hướng Dương 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530325 Chi nhánh Cty TNHH ĐT&TM Hà Anh 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530340 Công ty TNHH TM du lịch Dapho Vina 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530342 Hộ kinh doanh Vũ 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530367 XN đông lạnh Đồng đế 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530386 Công ty TNHH Hữu Hoạt Em 06:00 ngày 23/10/2021 11:30 ngày 23/10/2021 Tháo TU tại cột 472-474 Đ ĐE_61 (hotline), 472-474-477ĐĐE_63, 472-474 Đ ĐE_70 TNĐK REC +DCL 472-474-477 ĐĐE-63, trạm T.23A, T.23B, T.52, T.33, T.21, T.86A, T.267 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID53286C Bơm nước Công ty dệt 06:00 ngày 23/10/2021 15:00 ngày 23/10/2021 Thu hồi đường dây trung áp nhánh rẽ tuyến 476T2.NTR từ cột 476T2.NTR_3/1 đến 476T2.NTR_3/12 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418045 PĐ Ninh Đa 04 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC428043 PĐ Ninh Đa 03 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC428046 PĐ Ninh Đa 05 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC428047 PĐ Ninh Đa 06 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC428059 Chánh Thanh - Ninh Thọ 06:30 ngày 23/10/2021 11:00 ngày 23/10/2021 Đấu nối lèo đường dây nhánh rẽ tại cột 475NTH_83/21 để cấp điện đến VT 475NTH_52/26 (để đảm bảo cấp điện khi cô lập MBA T1 Ninh Thủy sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC428076 Ninh Ích - Ninh An 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438003 PĐ Ninh Đa 01 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438006 Ninh Đa 3 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438044 PĐ Ninh Đa 02 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438075 Ninh Ích - Ninh An 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC51B100 Quán chà - Ninh An 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC51B109 Ninh ích - Ninh An ( 8001B) 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC51G091 Ninh Long 06:30 ngày 23/10/2021 11:00 ngày 23/10/2021 Đấu nối lèo tại cột 475NTH_52/14 để cấp điện đến VT 475NTH_52/26 (để đảm bảo cấp điện khi cô lập MBA T1 Ninh Thủy sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524481 Tân Kiều - Ninh Đa 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC533008 Xã Ninh Thọ (phủ lõm) 06:30 ngày 23/10/2021 11:00 ngày 23/10/2021 Đấu nối lèo tại cột 475NTH_52/14 để cấp điện đến VT 475NTH_52/26 (để đảm bảo cấp điện khi cô lập MBA T1 Ninh Thủy sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534464 Vạn Thiện, Ninh Đa 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534466 khu tai định cư Ninh thọ 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534467 Ban QLDA CTXD Ninh Hoa 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534469 Ban QLDA CTXD Ninh Hoa 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534472 Khu tái định cư Ninh Thọ ( BQLDA) 06:30 ngày 23/10/2021 13:00 ngày 23/10/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc từ cột 474NIHO_81 đến cột 473NIHO-474NIHO_C181 (phục vụ đảm báo cấp điện các XT 22kV Ninh Thủy cô lập MBA T1 Ninh Thủy ra sửa chữa) Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530524 Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh 15:00 ngày 23/10/2021 16:00 ngày 23/10/2021 Đấu lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530525 Trạm 525 - Ban QL DV Công ích Huyện DK 15:00 ngày 23/10/2021 16:00 ngày 23/10/2021 Đấu lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530574 Trạm 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D 15:00 ngày 23/10/2021 16:00 ngày 23/10/2021 Đấu lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530605 Trạm 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm 15:00 ngày 23/10/2021 16:00 ngày 23/10/2021 Đấu lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530617 Trạm 617 - Cty TNHH MTV Vận tải & TM Song Vĩnh Nghi 15:00 ngày 23/10/2021 16:00 ngày 23/10/2021 Đấu lèo trung áp 2 tuyến 475-476T2.NTR_C09 Đã duyệt

 Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục