Nhiều giải pháp mới trong tổ chức thu, chi ngân sách​

14:03' - 21/08/2020
BNEWS Cùng với cải cách về quản lý thu ngân sách Nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong kiểm soát chi ngân sách Nhà nước; thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ V tổ chức sáng 21/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, Kho bạc Nhà nước là một trong những trụ cột quan trọng của ngành Tài chính.

Do đó, Kho bạc Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác tổng kết, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, để công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực của sự phát triển.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cũng nêu rõ, hệ thống Kho bạc Nhà nước phải thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đặc biệt là nguy cơ tụt hậu trong sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng một chiến lược phát triển tổng thể nhằm đưa hệ thống Kho bạc Nhà nước phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, trong giai đoạn 2015-2020, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp chính quyền trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức thu ngân sách Nhà nước góp phần hoàn thành dự toán thu được giao. Kho bạc Nhà nước cũng đã tham mưu để Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý thu nộp ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo thẩm quyền nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế.
Cùng với cải cách về quản lý thu ngân sách Nhà nước, trong giai đoạn năm 2016-2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước; thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy trình thủ tục kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước.

Theo đó, đối với chi đầu tư đã rút ngắn thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn từ 1 - 3 ngày làm việc. Yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị thanh toán được cải cách nhằm giảm số lượng mẫu biểu chứng từ thanh toán.
Đối với các chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách Nhà nước theo rủi ro căn cứ giá trị của các khoản chi, qua đó giảm được 70% tổng số món, song vẫn kiểm soát được 99% tổng giá trị chi.
Kiểm soát chi theo cơ chế khoán chi đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, thực hiện quy trình kiểm soát chi một cửa, thực hiện chi tiêu ngân sách Nhà nước qua thẻ tín dụng đối với các khoản chi nhỏ lẻ, triển khai ứng dụng di động Kho bạc Nhà nước. Điều này nhằm nâng cao khả năng tương tác, trao đổi thông tin giữa  Kho bạc Nhà nước với các đơn vị giao dịch (như tình hình xử lý hồ sơ, biến động số dư tài khoản,…).
Bà Đặng Thị Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian tới Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng cải cách và hiện đại hóa.
Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước gắn với cơ chế quản lý ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ. Từ đó, đáp ứng yêu cầu về theo dõi, quản lý tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước, vay và trả nợ của ngân sách Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng sẽ tiếp tục triển khai phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, hướng tới mô hình Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục