Quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia

12:17' - 25/09/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Nghị quyết nêu rõ: Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia là bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định thành lập, có chức năng giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn: Phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công; tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia; thực hiện công tác hành chính, văn thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia giao.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh văn phòng và các thành viên. Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bổ nhiệm trong số các Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chánh văn phòng chỉ đạo, điều hành công việc của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bầu cử quốc gia về tổ chức, hoạt động của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. Phó Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng.

Thành viên Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia do Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định gồm một số công chức của Văn phòng Quốc hội, cơ quan, tổ chức hữu quan và được tổ chức thành các Tổ giúp việc.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia; giữ mối liên hệ với Ủy ban Bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2020.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động khi Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục