binh nhuong thong bao ve ca nghi nhiem covid19 dau tien