mo rong giam sat y te voi nguoi den tu gia lai va binh duong