thue vat voi doanh thu cua tap doan cong nghe nuoc ngoai