Tính lại giá gói thầu có phải điều chỉnh hợp đồng đã ký?

07:30' - 09/10/2020
BNEWS Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Ông Phạm Xuân Định (TPHCM) công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, trong quá trình thẩm tra quyết toán dự án ông gặp vướng mắc như sau:

Công trình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước chuẩn bị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (trong đó có gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi là 190 triệu đồng).

Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện là 190 triệu đồng. Khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, giá trị gói thầu được tính theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là 190 triệu đồng, nhưng giá trị tính lại của gói thầu này chỉ còn 160 triệu đồng.

Ông Định hỏi, giá gói thầu này có phải điều chỉnh lại theo giá trị xây lắp mới được duyệt hay vẫn giữ nguyên theo khái toán do chủ đầu tư lập ban đầu?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo đó, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định và hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại các văn bản như: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 và Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đề nghị ông Định nghiên cứu các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng để thực hiện cho phù hợp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục