1. >

Bộ Công Thương quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ này.

Bộ Công Thương quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã quyết liệt chỉ đạo việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc thay đổi, cải tiến và điện tử hóa toàn bộ quy trình quản lý, xử lý văn bản đi và đến Bộ Công Thương là một mấu chốt quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử. 

Do đó, nằm trong mục tiêu thực hiện Chính phủ điện tử, một trong những nội dung Bộ Công Thương đang tích cực triển khai là phần mềm quản lý về văn bản giấy tờ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BCT (Thông tư 05) quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Theo đó, Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, bao gồm việc xây dựng, thực hiện, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính ngành Công Thương thực hiện ở cấp Trung ương. 

Về nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Trung ương và bảo đảm nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương tùy thuộc vào tính khả thi và hạ tầng công nghệ thông tin. 

Bộ Công Thương cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn. 

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương được thực hiện theo trình tự như sau: cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khai báo hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; trả kết quả. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương có quyền đề nghị cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn. Thông tin cơ bản để tổ chức, cá nhân đề nghị cấp tài khoản bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, thư điện tử, bản chụp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chữ ký điện tử của tổ chức, cá nhân đó và các thông tin chứng minh đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có liên quan.

Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin phối hợp với đơn vị liên quan có trách nhiệm phê duyệt và cấp cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin cung cấp khi tiến hành đề nghị cấp tài khoản. 

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập và khai báo hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính có chữ ký điện tử của tổ chức, cá nhân đó theo định dạng và mẫu được cung cấp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và được cung cấp giấy tờ chứng minh đã nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương có trách nhiệm xuất trình hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (bản gốc), cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi Bộ Công Thương có yêu cầu kiểm tra. 

Cùng đó, khi nhận được khai báo hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và theo thời gian tương ứng quy định tại văn bản có quy định thủ tục hành chính liên quan, các đơn vị xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính có thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký hoặc qua tài khoản truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được cấp về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, các đơn vị xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tiến hành xử lý hồ sơ theo thời gian tương ứng quy định tại các văn bản có quy định thủ tục hành chính liên quan và thông báo kết quả phê duyệt hoặc không phê duyệt hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký hoặc qua tài khoản truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được cấp. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt phải nêu rõ lý do. 

Bộ Công Thương có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Theo quy định tại Thông tư 05, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Tổ chức, cá nhân có quyền gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương thông qua các hình thức sau: a) Thông qua hộp thư điện tử; b) Thông qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và sẽ được in thành dạng văn bản. 

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Emai: dvctt@moit.gov.vn và website: www.moit.gov.vn 
Thông tư số 05/2016/TT-BCT sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2016./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.