Bộ Công Thương thay đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

16:05' - 08/12/2016
BNEWS Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư 27/2016/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực.
Những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được giảm bớt các điều kiện kinh doanh, bao gồm: than, hóa chất, phân bón, khí, năng lượng, thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động tạm nhập, tái xuất...

Theo đó, đối với lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, bãi bỏ một số điều của các Thông tư về kinh doanh, xuất khẩu than như sau: Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15/ 7/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than; Bãi bỏ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa...

Thông tư này còn bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-BCN ngày 10/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Đối với lĩnh vực hóa chất, Thông tư 27 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/ 6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học...

Đối với lĩnh vực phân bón, bãi bỏ Điều 5, Điều 13 và Phụ lục 1 Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/ 9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Đối với lĩnh vực kinh doanh khí, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ.

Đối với lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bãi bỏ Điều 4, Điều 5, Điều 6, Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 39/2011/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 28/10/2011 quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.

Đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, Thông tư 27 nêu rõ, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP không áp dụng đối với:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại mục 7, 8 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngoài ra, Thông tư này còn bãi bỏ Thông tư số 54/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến.

Bãi bỏ Thông tư số 53/2014/TT-BCT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia.

Bãi bỏ Thông tư số 59/2014/TT-BCT ngày 22/12/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật....

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục