1. >

Bộ Nội vụ kiến nghị TP. HCM chấp hành nghiêm quy định trong tuyển dụng công chức

Facebook Share

BNEWS.VN Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng.

Bộ Nội vụ kiến nghị TP. HCM chấp hành nghiêm quy định trong tuyển dụng công chức

Theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018 do Thanh tra Bộ Nội vụ công bố, qua kiểm tra 346 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra, 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức còn nhiều hạn chế

Trong giai đoạn thanh tra, UBND thành phố đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016, qua đó tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 9 công chức ngạch cán sự và tương đương từ cấp huyện trở lên. Nhìn chung, kỳ thi công chức năm 2016 cơ bản thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Quy định về điều kiện dự tuyển công chức có hộ khẩu thường trú tại thành phố; giới hạn độ tuổi dự tuyển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đáp án thi không được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt và đáp án thi của một số câu môn kiến thức chung không có thang điểm chi tiết; việc chấm thi, vào phiếu điểm, tổng hợp kết quả điểm thi còn có tồn tại, hạn chế, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Về xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, UBND thành phố đã quyết định xét chuyển đối với 104 trường hợp; trong đó 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường đến thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác; 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Về bổ nhiệm, nhìn chung UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Thành ủy, UBND thành phố. Tuy nhiên, 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, số lượng phó giám đốc và tương đương thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban.

Đến thời điểm thanh tra, 08 cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố còn sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; số lượng cấp phó, báo cáo Thành ủy để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thành phố tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của thành phố, nhưng không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, thành phố rà soát, xử lý 20 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (11 trường hợp không có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 2 trường hợp chưa đủ 60 tháng công tác, 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng) và 3 công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của bộ chuyên ngành và yêu cầu của Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục…

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 4 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn (gồm 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 trường hợp chưa làm quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên).

Thành phố xếp lại ngạch đối với 3 công chức lãnh đạo cấp phòng để phù hợp với vị trí việc làm; bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở, ngành, đảm bảo theo đúng quy định; chấm dứt việc sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

“Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp”, kết luận thanh tra nêu rõ./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn chưa thoát cảnh dư thừa nguồn cung khiến giá giảm mạnh, nông dân thua lỗ. Một phần nguyên nhân là do có quá nhiều rào cản giữa nông dân và doanh nghiệp, từ thông tin thị trường, hạ tầng giao thông đến hệ thống các bên trung gian mà cụ thể là thương lái.

ncif