Chuyển sang hưởng BHYT, cựu chiến binh cần giấy tờ gì?

10:54' - 17/07/2023
BNEWS Ông Nguyễn Thanh Tình (Bà Rịa-Vũng Tàu) hỏi thủ tục chuyển đổi thẻ BHYT để được hưởng quyền lợi BHYT cựu chiến binh là 100% như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Tình (Bà Rịa-Vũng Tàu) có thẻ BHYT được Quỹ BHYT chi trả 95% chi phí. Ông được biết nếu là cựu chiến binh thì được hưởng quyền lợi BHYT là 100%. Ông hỏi, vậy thủ tục chuyển đổi quyền lợi như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Căn cứ Phụ lục 03 của Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 5/6/2023 của BHXH Việt Nam, các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, điều chỉnh thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị định số 157/2016/NĐ-CP, bao gồm:

Cựu chiến binh giai đoạn trước 30/4/1975:

- Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành;

- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

Cựu chiến binh giai đoạn từ 30/4/1975 đến trước thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc:

- Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành không ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì bổ sung bản xác nhận về địa bàn phục vụ trong quân đội của cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ theo Mẫu số 04B-HBKV - Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 1/1/2007);

- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với các trường hợp là cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành: Quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc chuyển ngành.

Đề nghị ông bổ sung các giấy tờ theo quy định nêu trên cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn điều chỉnh theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục