Đổi mới trong cung ứng tín dụng chính sách xã hội

07:00' - 16/08/2020
BNEWS Những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Những thành quả tín dụng đó được xây dựng dựa trên sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên nòng cốt và sự sát sao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương đối với công tác chuyên môn, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thực hiện sứ mệnh chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo 

Kết quả triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một minh chứng sống động cho những hoạt động của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội nói chung và Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội nói riêng. 

Trong bối cảnh chuẩn hộ nghèo thành phố cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nguồn vốn tín dụng chính sách từ ngân sách Trung ương không thể bao phủ hết, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là 2.927 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố chuyển bổ sung 2.562 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện chuyển bổ sung 365 tỷ đồng.

Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại chi nhánh là 9.298 tỷ đồng, tăng 4.560 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 9.212 tỷ đồng, tăng 4.491 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Trong 5 năm qua, chi nhánh đã thực hiện cho vay 16.123 tỷ đồng cho gần 561 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Góp phần giúp trên 56 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm mới cho trên 225 nghìn lao động; góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm từ 3,64% (đầu năm 2016) xuống còn 0,42% (cuối năm 2019), phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo. 

Ở Trung ương, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc mà thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở chỉ đạo toàn bộ hệ thống thực thi tốt các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Ngành, đặc biệt là thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững, không để ai lùi lại phía sau thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. 

10 Nghị quyết, 5 Quy chế, 10 Quy định, 33 Chương trình, 8 Hướng dẫn, 2 Đề án, 43 Kế hoạch và gần 1.400 văn bản, báo cáo được triển khai trong nhiệm kỳ qua từ năm 2015-2020. Những con số này đã minh chứng cho sự quyết liệt và xuyên suốt của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội. Phương thức lãnh đạo Đảng được đổi mới với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung vào những lĩnh vực quan trọng; hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.  

Cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã góp phần quan trọng lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội được củng cố và ngày càng phát triển, chăm lo đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ và người lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí cán bộ, đảng viên, người lao động đã có những chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị; tư tưởng lập trường vững vàng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng và định hướng phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội, xây dựng hình ảnh cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tận tụy, trung thực, giản dị, khiêm tốn, liêm khiết; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau.  

Đặc biệt, với đặc thù cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo, đối tượng chính sách trong cả nước với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Đảng với nhân dân ngày thêm gắn bó mật thiết.

Đột phá trong thực thi nhiệm vụ chính trị

Sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng và cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên được mở rộng cả về quy mô, chất lượng làm tiền đề để Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị lớn.

Đặc biệt, việc chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW đã đem lại một “làn gió mới” đối với tín dụng chính sách xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thế và lực mới cho tín dụng chính sách xã hội. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hệ thống chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được hoàn thiện; nguồn lực được bổ sung, tăng cường. Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tạo sự ổn định, giúp Ngân hàng Chính sách Xã hội  nâng cao năng lực tài chính, chủ động về nguồn vốn cho vay. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay tăng thêm 15.220 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng 33%/năm, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31/7/2020 đạt 19.625 tỷ đồng. 

Những thành quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cũng đã cộng hưởng thêm sức mạnh cho Đảng ủy Ngân hàng Chính sách Xã hội lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát huy công năng trong việc thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng như tập trung nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hoàn thành Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2011-2020. 

“Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tín dụng cho địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết.

Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%. Với trên 20 chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai thực hiện, đến 31/7/2020, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10.1%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ. 

Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được củng cố, nâng cao. Đến 31/7/2020, nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ, thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội và Nghị quyết Đại hội).

Trong nhiệm kỳ, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 342.782 tỷ đồng; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; giúp hơn 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 2,8 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 115 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 11 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. 

Những thành quả này góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 3,75% (năm 2019).

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định “Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đã được triển khai thành công. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa, trở thành kênh quan trọng và là kinh nghiệm quý báu trong triển khai chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn”.  

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội  phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW. Tập trung huy động, khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên cơ sở đó, phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, là địa chỉ tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong xã hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục