Dự án nào cần xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

09:07' - 28/03/2021
BNEWS Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Dự án của công ty ông Trần Minh Thái (Đồng Nai) được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày 1/7/2019 theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP dự án lại thuộc đối tượng phải kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình.

Ông Thái hỏi, dự án của công ty có thuộc đối tượng phải lập hồ sơ vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hay không?

Trong trường hợp phải vận hành thử nghiệm thì công ty có thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành hay không?

Dự án có thuộc đối tượng xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng thuộc đối tượng phải được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì chủ cơ sở phải tự rà soát lại các công trình xử lý chất thải.

Theo đó, trường hợp các công trình xử lý chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó. Sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải, phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Ngược lại, trường hợp sau khi tự rà soát các công trình xử lý chất thải mà các công trình này vẫn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì chủ cơ sở không phải lập thủ tục đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục