1. >

Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch đầu tư công năm 2018

Facebook Share

BNEWS.VN Các Bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch đầu tư công năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Việc áp dụng hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 được thực hiện theo quy định tại các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể như: Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 về hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai.

Đối với các đơn vị đã được cấp tài khoản phải cập nhật thông tin người dùng bao gồm tên liên hệ, số điện thoại, địa chỉ mail. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi các thông báo cho người dùng khi có các yêu cầu liên quan đến hệ thống (để cập nhật, đăng nhập vào địa chỉ: http://dautucong.mpi.gov.vn và sử dụng chức năng “Thông tin người dùng”).

Bên cạnh đó, thực hiện báo cáo lên hệ thống tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017 nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao đợt 1 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017; đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật danh mục này lên Hệ thống.

Theo các chuyên gia của ngành kế hoạch và đầu tư, việc cập nhật và báo cáo đầy đủ thông tin lên hệ thống thông tin nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để tỉnh hoàn chỉnh thủ tục đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngày 18/4, giới chức Trung Quốc cho biết "vẫn còn nhiều việc phải làm" trước khi tiến tới hoàn tất văn bản thỏa thuận thương mại với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai các nhà đàm phán hai bên đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất hôm 5/4 tại Washington, song không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào.

ncif