Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định bổ nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

21:46' - 11/10/2019
BNEWS Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 28/2/2019.
* Còn nhiều trường hợp chưa đúng quy định
Theo kết luận thanh tra, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của 825 hồ sơ công chức, viên chức hiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho thấy, còn 4 trường hợp lãnh đạo cấp Vụ và tương đương chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 3 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê), 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C (1 trường hợp của đơn vị thuộc Bộ, 24 trường hợp ở đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê).
Hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ (các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc Tổng cục Thống kê).

Có đơn vị không thực hiện kê khai lý lịch theo mẫu và khai tài sản khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 4 lãnh đạo cấp phòng nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; hồ sơ 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng theo quy định; 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê điều động, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể khi chưa có quyết định thành lập, quy định về cơ cấu tổ chức của các tổ chức này theo Quy định số 215- QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Về trình tự, thủ tục, qua kiểm tra 498 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn thanh tra, nhìn chung, Bộ và các đơn vị thực hiện theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hầu hết các trình tự, thủ tục đã được triển khai thực hiện trên thực tế. Song, biên bản hội nghị tập thể công chức, viên chức của nhiều đơn vị chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ.

Hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thể hiện việc tổ chức hội nghị tập thể công chức của phòng, ban nơi nhân sự bổ nhiệm lại công tác để lấy phiếu tín nhiệm; không có tài liệu riêng thể hiện việc thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng nhận xét, đánh giá, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại; 94 trường hợp bổ nhiệm lại chậm (trong đó có 1 trường hợp chậm 5 năm).
Kết luận thanh tra cho thấy, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức, kết quả tuyển dụng được 332 người và tổ chức 1 kỳ xét tuyển công chức đối với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị ở miền núi, hải đảo, kết quả tuyển dụng được 36 người. Năm đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, kết quả tuyển dụng được 64 người.
Nhìn chung các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được Hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.
Việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về: Thời gian nhận hồ sơ; nội dung thông báo tuyển dụng; thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng; số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban giúp việc, bố trí giám thị, phân công các thành viên các Ban giúp việc; đáp án câu hỏi thi; việc chấm thi, tổng hợp điểm, trong đó có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng (1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018; 3 trường hợp thôi việc tháng 7/2019).
Tại thời điểm thanh tra, còn 11 đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ hoàn toàn có số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng người làm việc được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, 2 đơn vị có 4 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng lao động 68) được hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương, 4 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng 68 không đúng loại công việc. Tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn 15 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
* Kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về sử dụng và quản lý công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó. Chấm dứt số lao động hợp đồng đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định; phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định. 

Đối với các đơn vị chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn, thực hiện số lượng người làm việc theo đúng chỉ tiêu được cơ quan có thẩm quyền giao; chỉ đạo các đơn vị rà soát, chấm dứt số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt so với số lượng cơ quan có thẩm quyền giao; đến năm 2020 chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao được giao quyền tự chủ hoàn toàn.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các đơn vị bố trí lao động hợp đồng 68 làm đúng loại công việc, hưởng lương theo quy định.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trước ngày 28/12/2017 còn thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hiện giữ ngạch cán sự và tương đưong, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019.
Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 đến nay vẫn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và chưa được tuyển dụng theo quy định, Bộ rà soát, xem xét, xử lý theo các kết luận, hướng dẫn của Đảng.

Đối với 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, đánh giá việc xếp loại hằng năm để xem xét, quyết định.
“Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý phù hợp”, kết luận thanh tra nêu rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục