Kết nối liên thông phần mềm một cửa của địa phương với các bộ, ngành

21:50' - 09/04/2020
BNEWS Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngày 9/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình liên quan đến Báo cáo số 114/BC-MTTW-BTT về kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.


Theo văn bản này, Phó Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu phương án kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm một cửa của địa phương với Hệ thống thông tin chuyên ngành của các bộ, ngành trong các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, môi trường, tư pháp, công an, bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước... qua Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công theo cơ chế một cửa liên thông từ tỉnh đến các bộ, ngành, phát huy hiệu quả của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hàng năm đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức nói riêng, thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính nói chung; đồng thời, có biểu dương, khen thưởng cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân đạt kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính.
Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Nội vụ nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc tham gia đánh giá kết quả cải cách hành chính./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục