Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công qua dịch vụ công trực tuyến

07:30' - 23/06/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước đã có công văn yêu cầu KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu giám đốc các Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước  tổ chức, chỉ đạo phòng Kiểm soát chi và Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 7134/CT-KBNN ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước , giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi trả ngân sách trong tháng cuối năm 2023 và năm 2024; Công văn số 442/KBNN-KSC ngày 23/1/2024 của Kho bạc Nhà nước về tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 và Công văn số 1660/KBNN-KSC ngày 1/4/2024 của Kho bạc Nhà nước về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2024.

 
Kho bạc Nhà nước lưu ý các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tăng cường, đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tổ chức vận hành và khai thác hiệu quả các chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước và chương trình tổng hợp báo cáo đầu tư công kho bạc, đảm bảo các hồ sơ kiểm soát chi đầu tư được kiểm duyệt chặt chẽ, đúng quy định và tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác về số liệu giải ngân, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước lưu ý các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư có vướng mắc cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục