Kiểm toán nhà nước có nhiều sáng kiến phát triển ASOSAI

09:16' - 31/10/2020
BNEWS Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán nhà nước đã chủ động phối hợp với các thành viên Ban điều hành ASOSAI thực hiện những sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn mới.

 

Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tổ chức vào tháng 9/2018 là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với Kiểm toán nhà nước Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Kiểm toán nhà nước trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Sau thành công của Đại hội ASOSAI 14, với quyết tâm thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và thành lập Tổ thư ký giúp việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2018-2021 của Kiểm toán nhà nước trên cương vị Chủ tịch ASOSAI.

Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán nhà nước đã chủ động phối hợp với các thành viên Ban điều hành ASOSAI thực hiện những sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn mới.
Cụ thể, Kiểm toán nhà nước đã thảo luận với Tổng Thư ký ASOSAI (Kiểm toán nhà nước Trung Quốc) cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Chủ tịch và Tổng Thư ký ASOSAI nhằm giải quyết công việc của tổ chức một cách hiệu quả; nhấn mạnh tầm quan trọng và cách thức thực hiện kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2019-2021 gắn với thực hiện Tuyên bố Hà Nội. 
Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước cũng trao đổi với Kiểm toán nhà nước Hàn Quốc – Nguyên Tổng Thư ký ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tục (9 năm) và Trưởng Nhóm nòng cốt quản lý kế hoạch chiến lược ASOSAI để tìm kiếm giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Nhóm nòng cốt nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả kế hoạch chiến lược ASOSAI trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có việc cải tổ cơ cấu tổ chức và chức năng của Nhóm nòng cốt.

Tiếp đó, Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Nhật Bản - Ủy ban Phát triển năng lực ASOSAI đã chia sẻ những giải pháp đổi mới các chương trình, dự án phát triển năng lực ASOSAI theo hướng đảm bảo và hài hòa lợi ích tối đa của các SAI thành viên trong khu vực. 
Thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành Nhóm làm việc kiểu mẫu của Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) và thúc đẩy hợp tác liên khu vực giữa các Nhóm làm việc khu vực của INTOSAI, Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên cương vị Chủ tịch đã đại diện ASOSAI tham dự và tích cực đóng góp tham luận tại Đại hội Cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Caribe (CAROSAI) lần thứ 11 vào tháng 6/2019, Đại hội INTOSAI lần thứ 23 vào tháng 9/2019 tại Nga và Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Mỹ La tinh và Caribe (OLACEFS) vào tháng 10/2019 tại El Salvador.
Bên cạnh những tổ chức đã có hợp tác như Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Phi (AFROSAI), Kiểm toán nhà nước đã thực hiện việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác liên khu vực giữa ASOSAI và Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Ả Rập (ARABOSAI).

Cùng với đó, hoạt động thông tin tuyên truyền cũng được Kiểm toán nhà nước chú trọng thông qua việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhằm giới thiệu về vai trò, trách nhiệm, vị thế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam ở cả trong nước và trên trường quốc tế với cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.
Đồng thời, trang thông tin điện tử của Chủ tịch ASOSAI được khai trương và vận hành chính thức với vai trò là kênh thông tin chính thức đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chủ tịch ASOSAI. 
Xác định nguồn nhân lực là một trong những điều kiện tiên quyết dẫn đến thành công trong việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, việc kiện toàn Ban, nhóm công tác, Nhóm công chức nguồn tham gia hoạt động hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước và kế hoạch đào tạo giai đoạn 2019-2021 cho các Nhóm công chức nòng cốt của Kiểm toán nhà nước được xây dựng.

Việc này nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của đội ngũ công chức, kiểm toán viên tham gia thực hiện hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước và thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI.
Bên cạnh đào tạo trong nước, Kiểm toán nhà nước đã cử nhiều lượt công chức Nhóm nòng cốt tham gia khóa đào tạo tại nước ngoài trong khuôn khổ Chương trình tăng cường năng lực của ASOSAI.

Cụ thể như 2 Cuộc họp của Nhóm Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 “Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững” vào tháng 2 và tháng 10/2019 tại UAE; Chương trình tăng cường năng lực về kiểm toán công nghệ thông tin vào tháng 4/2019 tại Thái Lan; Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán công nghệ thông tin vào tháng 5/2019 tại Hàn Quốc; Chương trình đào tạo trực tuyến dành cho giảng viên nguồn của ASOSAI từ tháng 4-7/2019; Hội thảo chuyên đề ”Kiểm soát chất lượng kiểm toán” vào tháng 12/2019 tại Nepal; Cuộc họp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chống tham nhũng và các cơ quan kiểm toán tối cao để ngăn ngừa và phát hiện tham nhũng hiệu quả vào tháng 12/2019 tại UAE.
Hiện nay, Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI đang từng bước nỗ lực thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tổ chức ASOSAI trong việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững.
Đặc biệt, Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 54 tháng 7/2019 tại Kuwait đã chính thức thông qua Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội do Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI, khởi xướng và thành lập Ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội trong cộng đồng ASOSAI.
Năm 2019 đánh dấu năm đầu tiên thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán nhà nước với nhiều thành tựu nổi bật và hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán nhà nước khẳng định vai trò thành viên tích cực trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, tập trung vào việc thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2010-2021; trong đó, chú trọng các hoạt động như chủ trì điều hành thành công Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 vào tháng 3/2020 tại Bangladesh; Phối hợp với Tổng thư ký ASOSAI, Nhóm nòng cốt quản lý kế hoạch chiến lược ASOSAI, Chủ tịch ASOSAI WGEA và các thành viên ASOSAI thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược ASOSAI năm 2020 và Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội được cụ thể hóa trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về vai trò, trách nhiệm, vị thế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam ở cả trong nước và trên trường quốc tế với cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 theo Kế hoạch tuyên truyền về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán nhà nước đã được ban hành.
Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động đào tạo cho đội ngũ công chức nòng cốt của Kiểm toán nhà nước tham gia thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2019-2021 trong nước và ngoài nước theo chương trình phát triển năng lực của ASOSAI năm 2020; tích cực tham gia Đề án nghiên cứu của ASOSAI thứ 12 về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện Tuyên bố Hà Nội; Đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 03 của Đề án; Chủ trì triển khai thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường trong khu vực Đông Nam Á; Đại diện ASOSAI tham dự Đại hội PASAI lần thứ 23, Đại hội AFROSAI lần thứ 15, Đại hội EUROSAI lần thứ 11 nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác giữa ASOSAI với các Tổ chức khu vực thuộc INTOSAI./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục