Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

06:08' - 16/06/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/6/2021.
Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
Về nguyên tắc làm việc, Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quyết định các vấn đề thông qua các hình thức tổ chức họp Ban Chỉ đạo hoặc lấy ý kiến và báo cáo bằng văn bản.
Ban Chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo theo định kỳ hàng năm và đột xuất.
Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền Phó trưởng ban Chỉ đạo hoặc người được Trưởng ban ủy quyền giải quyết các vấn đề của Ban Chỉ đạo.
Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về phần việc được phân công hoặc ủy quyền, các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo; được sử dụng kinh phí, bộ máy tổ chức của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục