Lịch cắt điện Khánh Hoà hôm nay 23/1

05:30' - 23/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hòa mới nhất ngày 23/1.

Điện lực Khánh Hoà thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 23/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Ranh GC510N01Trạm N.01 Tô Hạp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N02Trạm N.02 Tô Hạp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N03Trạm N.03 Tô Hạp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N04Trạm N.04 Tô Hạp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N05Trạm N.05 Tô Hạp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duy
ĐL Cam Ranh GC510T12Trạm T.12 Sơn Hiệp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510T13Trạm T.13 Sơn Hiệp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510T14Trạm T.14 Sơn Hiệp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510T15Trạm T.15 Sơn Hiệp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510T17Trạm T.17 Sơn Hiệp06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51B01ATrạm EB.01A Sơn Bình06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51BA01Trạm BA.01 Sơn Trung06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51CA02Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA)06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51CA03Trạm CA.03 Ba Cụm Nam06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA01Trạm EA.01 Sơn Bình06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EB03Trạm EB.03 Sơn Bình06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EC01Trạm EC.01 Sơn Bình06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EC02Trạm EC.02 Sơn Bình06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51FA03Trạm FA.03 Sơn Lâm06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51FA04Trạm FA.04 Sơn Lâm06:00 ngày 23/01/2021 17:00 ngày 23/01/2021 - Lắp xà tại vị trí 477CRA_222A - Lắp xà tại vị trí giao chéo 220 ÷ 221 – 190/60/1 ÷ 190/60/2 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_218 đến 477CRA_190/50 - Kéo rãi, căng dây tại từ cột 477CRA_207 đến 477CRA_190/28 - Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điệnĐã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục