[Photo] Vẻ đẹp Thác Bản Giốc và non nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, kết tinh nhiều giá trị nhân văn cao đẹp.

TTXVN |

Facebook Share